Ngày lễ thị trường

Trading Schedule
MLK day and Lunar New Year 2023

SymbolsMLK DayLunar New Year
Monday 16th JanuaryMonday 23 JanuaryTuesday 24 JanuaryWednesday 25 JanuaryThursday 26 January
FXNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Precious Metals     
XAUUSDEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
XAGUSDEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
XPTUSDEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
XPDUSDEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Energies     
WTI/US OILEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
BRENT/UKOILEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Natural GasEarly close 21:15Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
GasoilNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
US Indices     
US30Early close 20:00Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
US100Early close 20:00Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
US500Early close 20:00Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Asian-Pacific Indices     
JP225Early close 20:00Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
AUS200Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursLate open 08:10
HK50Normal hoursClosedClosedClosedNormal hours
EU Indices     
DE40Early close 23:00Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
UK100Early close 23:00Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
ES35Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
EU50Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
FR40Normal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Commodities     
Coffee ArabicaClosedNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Coffee RobustaNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Sugar RawClosedNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Sugar WhiteNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
COCOANormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
COTTONClosedNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
CopperNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Crypto     
All CryptocurrenciesNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Stock CFDs     
US StocksClosedNormal hoursNormal hoursNormal hoursNormal hours
Biểu tượngQuy ước giờ mùa hè – 12 tháng 3 đến 26 tháng 3 năm 2023 (UTC+1)
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm Thứ Sáu
FX     
Tất cảGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Kim loại     
XAGUSDGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
XAUUSDGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
XPDUSDGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
XPTUSDGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Chỉ số      
DE30Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
UK100Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
ES3509:00-20:0009:00-20:0009:00-20:0009:00-20:0009:00-20:00
EU5008:00-21:5908:00-21:5908:00-21:5908:00-21:5908:00-21:59
FRA4008:00-21:5908:00-21:5908:00-21:5908:00-21:5908:00-21:59
US30Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
US100Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
US500Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
HK5002:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:0002:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:0002:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:0002:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:0002:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00
AUS20001:50-08:29; 09:10-21:5901:50-08:29; 09:10-21:5901:50-08:29; 09:10-21:5901:50-08:29; 09:10-21:5901:50-08:29; 09:10-21:59
JP225Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Năng lượng     
BRENT/UKOILGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
WTI/USOILGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Natural Gas/XNGUSDGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Gasoil00:00-22:5902:00 – 22:5902:00 – 22:5902:00 – 22:5902:00 – 22:59
Hàng hóa     
Coffee (Arabica)Giờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
SugarWGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
SugarGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
COCOA10:30-17:5510:30-17:5510:30-17:5510:30-17:5510:30-17:55
Coffee RobustaGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Copper/XCUUSDGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
CottonGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
Tiền điện tử     
Tất cảGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ
US Stocks     
Tất cảGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệGiờ thường lệ

All times are based on UTC+1