GIỚI THIỆU

Chênh lệch & hoa hồng

Tìm hiểu thêm về tỉ lệ chênh lệch dẫn đầu ngành của chúng tôi, cùng với mô hình khớp lệnh nhanh chóng và minh bạch.

TIÊU CHUẨ

Cặp tỷ giá

Chênh lệch Trung bình
2.09 pips

Chênh lệch Trung bình
1.95 pips

Chênh lệch Trung bình
1.90 pips

Chênh lệch Trung bình
2.23 pips

Chênh lệch Trung bình
9.15 pips

Chênh lệch Trung bình
2.14 pips

Chênh lệch Trung bình
2.22 pips

Chênh lệch Trung bình
1.91 pips

Chênh lệch Trung bình
2.02 pips

Chênh lệch Trung bình
2.69 pips

Chênh lệch Trung bình
2.0 pips

Chênh lệch Trung bình
1.69 pips

Chênh lệch Trung bình
207.20 pips

Chênh lệch Trung bình
23.77 pips

Chênh lệch Trung bình
1.60 pips

Chênh lệch Trung bình
1.46 pips

Chênh lệch Trung bình
28.02 pips

Chênh lệch Trung bình
4.03 pips

Chênh lệch Trung bình
34.09 pips

Chênh lệch Trung bình
9.10 pips

Chênh lệch Trung bình
94.29 pips

Chênh lệch Trung bình
1.30 pips

Chênh lệch Trung bình
3.25 pips

Chênh lệch Trung bình
2.52 pips

Chênh lệch Trung bình
2.21 pips

Chênh lệch Trung bình
1.95 pips

Chênh lệch Trung bình
3.67 pips

Chênh lệch Trung bình
10.10 pips

Chênh lệch Trung bình
1.61 pips

Chênh lệch Trung bình
2.86 pips

Chênh lệch Trung bình
2.83 pips

Chênh lệch Trung bình
2.68 pips

Chênh lệch Trung bình
1.73 pips

Chênh lệch Trung bình 8.73 pips

Chênh lệch Trung bình
1.58 pips

Chênh lệch Trung bình
1.60 pips

Chênh lệch Trung bình
9.30 pips

Chênh lệch Trung bình
175.60 pips

Chênh lệch Trung bình
21.55 pips

Chênh lệch Trung bình
21.94 pips

Chênh lệch Trung bình
22.76 pips

Chênh lệch Trung bình
1.41 pips

Chênh lệch Trung bình
52.73 pips

Chênh lệch Trung bình
24.02 pips

Chênh lệch Trung bình
19.88 pips

Chênh lệch Trung bình
166.965 pips

Chênh lệch Trung bình
18.30 pips

Chênh lệch Trung bình
8.72 pips

Chênh lệch Trung bình
86.70 pips

Chênh lệch Trung bình
74.25 pips

Chênh lệch Trung bình
45.89 pips

Sản phẩm CFD

Chênh lệch Trung bình
0.38 points

Chênh lệch Trung bình
0.03 points

Chênh lệch Trung bình
8.67 points

Chênh lệch Trung bình
3.70 points

Chênh lệch Trung bình
0.05 points

Chênh lệch Trung bình
0.05 points

Chênh lệch Trung bình
0.014 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình 1.0 points

Chênh lệch Trung bình
5.20 points

Chênh lệch Trung bình
2.60 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
8.0 points

Chênh lệch Trung bình
7.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.5 points

Chênh lệch Trung bình
0.60 points

PRO

Cặp tỷ giá

Chênh lệch Trung bình
1.09 pips

Chênh lệch Trung bình
0.95 pips

Chênh lệch Trung bình
0.90 pips

Chênh lệch Trung bình
1.23 pips

Chênh lệch Trung bình
4.15 pips

Chênh lệch Trung bình
0.74 pips

Chênh lệch Trung bình
1.02 pips

Chênh lệch Trung bình
0.71 pips

Chênh lệch Trung bình
0.82 pips

Chênh lệch Trung bình
1.29 pips

Chênh lệch Trung bình
0.77 pips

Chênh lệch Trung bình
0.49 pips

Chênh lệch Trung bình
177.20 pips

Chênh lệch Trung bình
20.77 pips

Chênh lệch Trung bình
0.40 pips

Chênh lệch Trung bình
0.26 pips

Chênh lệch Trung bình
25.02 pips

Chênh lệch Trung bình
2.63 pips

Chênh lệch Trung bình
31..09 pips

Chênh lệch Trung bình
6.10 pips

Chênh lệch Trung bình
91.29 pips

Chênh lệch Trung bình
0.10 pips

Chênh lệch Trung bình
1.85 pips

Chênh lệch Trung bình
1.32 pips

Chênh lệch Trung bình
1.01 pips

Chênh lệch Trung bình
0.75 pips

Chênh lệch Trung bình
2.47 pips

Chênh lệch Trung bình
7.10 pips

Chênh lệch Trung bình
0.41 pips

Chênh lệch Trung bình
1.46 pips

Chênh lệch Trung bình
1.43 pips

Chênh lệch Trung bình
1.28 pips

Chênh lệch Trung bình
0.73 pips

Chênh lệch Trung bình
5.73 pips

Chênh lệch Trung bình
0.38 pips

Chênh lệch Trung bình
0.40 pips

Chênh lệch Trung bình
6.30 pips

Chênh lệch Trung bình
145.60 pips

Chênh lệch Trung bình
18.55 pips

Chênh lệch Trung bình
18.94 pips

Chênh lệch Trung bình
19.76 pips

Chênh lệch Trung bình
1.41 pips

Chênh lệch Trung bình
49.73 pips

Chênh lệch Trung bình
21.02 pips

Chênh lệch Trung bình
16.88 pips

Chênh lệch Trung bình
166.65 pips

Chênh lệch Trung bình
15.30 pips

Chênh lệch Trung bình
5.72 pips

Chênh lệch Trung bình
56.70 pips

Chênh lệch Trung bình
71.25 pips

Chênh lệch Trung bình
42.89 pips

Sản phẩm CFD

Chênh lệch Trung bình
0.38 points

Chênh lệch Trung bình
0.03 points

Chênh lệch Trung bình
8.67 points

Chênh lệch Trung bình
3.70 points

Chênh lệch Trung bình
0.05 points

Chênh lệch Trung bình
0.05 points

Chênh lệch Trung bình
0.014 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình 1.0 points

Chênh lệch Trung bình
5.20 points

Chênh lệch Trung bình
2.60 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
8.0 points

Chênh lệch Trung bình
7.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.5 points

Chênh lệch Trung bình
0.60 points

VIP

Currency Pair

Chênh lệch Trung bình
1.09 pips

Chênh lệch Trung bình
0.95 pips

Chênh lệch Trung bình
0.90 pips

Chênh lệch Trung bình
1.23 pips

Chênh lệch Trung bình
4.15 pips

Chênh lệch Trung bình
0.74 pips

Chênh lệch Trung bình
1.02 pips

Chênh lệch Trung bình
0.71 pips

Chênh lệch Trung bình
0.82 pips

Chênh lệch Trung bình
1.29 pips

Chênh lệch Trung bình
0.77 pips

Chênh lệch Trung bình
0.49 pips

Chênh lệch Trung bình
177.20 pips

Chênh lệch Trung bình
20.77 pips

Chênh lệch Trung bình
0.40 pips

Chênh lệch Trung bình
0.26 pips

Chênh lệch Trung bình
25.02 pips

Chênh lệch Trung bình
2.63 pips

Chênh lệch Trung bình
31..09 pips

Chênh lệch Trung bình
6.10 pips

Chênh lệch Trung bình
91.29 pips

Chênh lệch Trung bình
0.10 pips

Chênh lệch Trung bình
1.85 pips

Chênh lệch Trung bình
1.32 pips

Chênh lệch Trung bình
1.01 pips

Chênh lệch Trung bình
0.75 pips

Chênh lệch Trung bình
2.47 pips

Chênh lệch Trung bình
7.10 pips

Chênh lệch Trung bình
0.41 pips

Chênh lệch Trung bình
1.46 pips

Chênh lệch Trung bình
1.43 pips

Chênh lệch Trung bình
1.28 pips

Chênh lệch Trung bình
0.73 pips

Chênh lệch Trung bình
5.73 pips

Chênh lệch Trung bình
0.38 pips

Chênh lệch Trung bình
0.40 pips

Chênh lệch Trung bình
6.30 pips

Chênh lệch Trung bình
145.60 pips

Chênh lệch Trung bình
18.55 pips

Chênh lệch Trung bình
18.94 pips

Chênh lệch Trung bình
19.76 pips

Chênh lệch Trung bình
1.41 pips

Chênh lệch Trung bình
49.73 pips

Chênh lệch Trung bình
21.02 pips

Chênh lệch Trung bình
16.88 pips

Chênh lệch Trung bình
166.65 pips

Chênh lệch Trung bình
15.30 pips

Chênh lệch Trung bình
5.72 pips

Chênh lệch Trung bình
56.70 pips

Chênh lệch Trung bình
71.25 pips

Chênh lệch Trung bình
42.89 pips

CFD Product

Chênh lệch Trung bình
0.38 points

Chênh lệch Trung bình
0.03 points

Chênh lệch Trung bình
8.67 points

Chênh lệch Trung bình
3.70 points

Chênh lệch Trung bình
0.05 points

Chênh lệch Trung bình
0.05 points

Chênh lệch Trung bình
0.014 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình 1.0 points

Chênh lệch Trung bình
5.20 points

Chênh lệch Trung bình
2.60 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
8.0 points

Chênh lệch Trung bình
7.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.0 points

Chênh lệch Trung bình
2.5 points

Chênh lệch Trung bình
0.60 points