Cổ tức

Nếu bạn giữ vị thế mở trên Chỉ số vào đầu ngày làm việc (Giờ máy chủ 00:00 giờ), trùng với ngày đáo hạn của tài sản cơ bản tương ứng, cổ tức sẽ được trả (hoặc tính phí trong trường hợp bán vị thế). Đối với các vị thế Mua, khoản thanh toán sẽ không có bất kỳ tác động thuế lợi tức nào.

SHARES EX-DIVIDENDS*

Symbol
TEL.US

Instrument
TEConnectivity

Action
Cash Dividend

Short Amount
-0,5

Long Amount
0,425

Currency
USD

SPOT INDICES DIVIDEND ADJUSTMENTS*

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
6/24/2022

Dividend
0.079195

Symbol
IDX.ES.35

Ex Dividend
6/27/2022

Dividend
1.250499

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
6/27/2022

Dividend
0.117877

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
6/28/2022

Dividend
0.919045

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
6/29/2022

Dividend
9.916462

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
6/29/2022

Dividend
79.901538

Symbol
IDX.JP.225

Ex Dividend
6/29/2022

Dividend
32.901072

Symbol
IDX.ES.35

Ex Dividend
6/29/2022

Dividend
14.835908

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
6/29/2022

Dividend
0.41958

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
6/29/2022

Dividend
0.525653

Symbol
IDX.UK.100

Ex Dividend
6/30/2022

Dividend
0.942449

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
6/30/2022

Dividend
0.631465

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
6/30/2022

Dividend
0.288645

Symbol
IDX.US.30

Ex Dividend
6/30/2022

Dividend
3.427196

Symbol
IDX.ES.35

Ex Dividend
7/1/2022

Dividend
3.802099

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
7/1/2022

Dividend
0.024641