Cổ tức

Nếu bạn giữ một vị thế mở trên Chỉ số vào đầu ngày làm việc (Giờ máy chủ 00:00), trùng với ngày hết hạn của tài sản cơ sở tương ứng, cổ tức sẽ được trả (hoặc tính phí trong trường hợp của các vị thế bán) . Đối với các vị thế Mua, khoản thanh toán sẽ không bao gồm bất kỳ nghĩa vụ thuế khấu trừ nào.

SHARES EX-DIVIDENDS*

Symbol
TEL.US

Instrument
TEConnectivity

Action
Cash Dividend

Short Amount
-0,5

Long Amount
0,425

Currency
USD

 

SPOT INDICES DIVIDEND ADJUSTMENTS*

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
4.467933

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
1.351223

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
0.081835

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
24/08/2022

Dividend
0.35374

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
1.483446

Symbol
IDX.UK.100

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
6.562252

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
0.095279

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
25/08/2022

Dividend
0.531344

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
26/08/2022

Dividend
1.77525

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
26/08/2022

Dividend
0.11045

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
2.666347

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
0.610928

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
0.195416

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
29/08/2022

Dividend
0.42872

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
0.842304

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
10.512976

Symbol
IDX.JP.225

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
15.99016

Symbol
IDX.UK.100

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
3.519828

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
0.321239

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
0.293668

Symbol
IDX.US.30

Ex Dividend
30/08/2022

Dividend
4.613533

Symbol
IDX.AU.200

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
2.368149

Symbol
IDX.HK.50

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
0.601355

Symbol
IDX.US.500

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
0.803476

Symbol
IDX.US.100

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
1.045249

Symbol
IDX.US.30

Ex Dividend
31/08/2022

Dividend
38.094604